MWX
1x[004] H 1x
[012] D 1x
2x[005] H 2x
[013] D 2x
[003] Mix 2x (3)
4*[007] H 4*
[015] D 4*
4+[006] H 4+ (2)
[014] D 4+ (2)
8+[008] HCl 8+ (4)
[016] DCl 8+ (3)
C4+[000] HErv C4+ (8)
[001] HOnerv C4+ (11)
[009] DErv C4+ (7)
[010] DOnerv C4+ (13)