[WSVG] Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.

no.eventcrew
stroke
026MM CPhilipp von Schweinitz
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
202JF B LG DREMMaren Weber Gonzalez
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
203JM B DREMValentin Bartl
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
203JM B DREMJakob Kaspar Behnke
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
204JM B LG DREMNoah Binka
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
204JM B LG DREMFritz Aaron Nilges
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
204JM B LG DREMBent Alexander Schnicke
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
308Jung 14 NRWDenys Sudarykov
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.
withdrawn after draw
203JM B DREMPhilipp Henry Steininger
Wassersportverein Godesberg 1909/11 e.V.