Montefeltro

[] Montefeltro

[005] Allievi C M (1000m)

entered

pos.name
 Gianmarco Truffi
timeracestatus
dom, 10:401000 meterdid not start