[SrBrg] Sønderborg Roklub

no.eventcrew
stroke
111U14 WErgoSigne Mose Termansen
Sønderborg Roklub
114U15 MErgoDaniel Primdahl
Sønderborg Roklub
114U15 MErgoAdam Jepsen
Sønderborg Roklub
118U19 WErgoAnna Nyegaard Jensen
Sønderborg Roklub
14850+MErgoKlaus Jensen
Sønderborg Roklub
155WErgoJanina Gerder
Sønderborg Roklub
156MErgoNicolai Lamp
Sønderborg Roklub
156MErgoMikkel Mogensen
Sønderborg Roklub
156MErgoDaniel Commerou
Sønderborg Roklub
156MErgoJustus Ernst
Sønderborg Roklub
156MErgoBertil Busch
Sønderborg Roklub