[NRK] Nordslesvigsk Roklub

no.eventcrew
stroke
106U13 WErgoSigne Ohlsen
Nordslesvigsk Roklub
110U19 MErgoMathis RĂ¼diger
Nordslesvigsk Roklub
13340+WErgoClaudia Horst
Nordslesvigsk Roklub
13760+WErgoEva Weitling
Nordslesvigsk Roklub
14280+WErgoFrauke Candussi
Nordslesvigsk Roklub
14540+MErgoTimo RĂ¼diger
Nordslesvigsk Roklub
14960+MErgoKim Schauer Boysen
Nordslesvigsk Roklub
15170+MErgoFleming Mathiesen
Nordslesvigsk Roklub
15170+MErgoGerd Larsen
Nordslesvigsk Roklub
withdrawn with note
14960+MErgoArne Ingmar Johannsen
Nordslesvigsk Roklub