1x2+2-2x4*4+4-8+C4*C4+
E[111] (1)
[117]
[115]
[119] (3)
[021] (3)
G[007] (1)
[015] (6)
[011] (5)
[018] (3)
B[107] (4)
[121]
Ej[126]
[002] (18)
LE[112]
LG[008]
[016] (3)
[012]
[019]
LB[108]
LEj[003] (4)
DE[113]
[118]
[116]
[120] (4)
[022] (2)
DG[009] (4)
[017]
[013] (3)
[020]
DB[109] (3)
[122] (1)
DEj[127]
[102] (15)
LDE[114]
LDG[010] (1)
[014]
[123]
LDB[110]
LDEj[103] (17)
Mix[128] (1)
HOnerv[101] (158)
HErv[024] (3)
[106] (11)
[105] (37)
[104] (16)
DOnerv[001] (155)
DErv[125]
[006] (16)
[023] (12)
[005] (26)
[004] (20)
LDOnerv[025] (7)
MixBedr[124] (1)